Choď na obsah Choď na menu
 


Ako pracujeme s nadanými žiakmi

 

 

 

 

DODRŽIAVAME ZÁSADY PRI PRÁCI S NADANÝMI ŽIAKMI

 

 

 

Najdôležitejšie sú:

 

 

akceptovanie osobitostí a tolerovanie odlišností nadaných žiakov

 

 

nedirektívny, neautoritatívny prístup k nim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČOHO SA SNAŽÍME VYVAROVAŤ?

 

 

 • mentorsky pristupovať k chybám
 • nútiť deti robiť veci, ku ktorým majú odpor
 • presadzovať a očakávať stanovené spôsoby a algoritmy riešenia
 • precvičovať mechanické zručnosti až do dokonalosti
 • očakávať od nich podriadenie sa autorite
 • očakávať od detí dokonalosť
 • využívanie dieťaťa na pomáhanie slabším
 • používať šikovné dieťa ako príklad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO POSTUPUJEME PRI PRÁCI S NADANÝMI V ŠKOLE?

 

 

 • vedieme s nimi dialóg
 • dávame priestor na kladenie otázok
 • striedame činnosti počas vyučovania
 • dávame priestor na objavovanie
 • aplikujeme experimentovanie na vyučovaní – zadávame problémové úlohy
 • zadávame projektové úlohy
 • podporujeme samostatnosť – rozvíjame logické myslenie, rozvíjame tvorivé myslenie, abstraktné myslenie, rozvíjame kritické myslenie
 • podporujeme argumentačné schopnosti, schopnosť objavovania myšlienok, vecí, názorov  
 • rešpektujeme netypické, netradičné, resp. vlastné spôsoby myslenia, nové myšlienky, nápady, netradičné a originálne spôsoby riešenia

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZUJEME PRAVIDELNÚ RANNÚ KOMUNITU, KTORÁ MÁ TIETO CIELE:

 

 

 • vytvoriť vhodnú atmosféru v triede
 • pozitívne naladiť deti pred vyučovaním, vytvoriť rituál
 • pripraviť deti na priebeh vyučovania
 • upokojiť deti, vytvoriť pocit spolupatričnosti
 • riešiť drobné konflikty a problémy
 • vylúčiť stres
 • prispievať k osobnostnej zrelosti dieťaťa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO ZEFEKTÍVŇUJEME VYUČOVACÍ PROCES NADANÝCH?

 

 

 

 • nechávame deti rozmýšľať, objavovať a diskutovať
 • nebojíme  sa ukázať deťom, že aj učiteľ sa môže pomýliť
 • nechávame učebný proces viesť ich otázkami a záujmami
 • používame racionálne argumenty, zdôvodňujeme svoje požiadavky
 • poznávame a vykonávame aktivity spolu s deťmi
 • pripravujeme deťom dostatočne stimulujúce úlohy
 • podporujeme vnútornú motiváciu                
 • zadávame úlohy ako problém na riešenie
 • diferencujeme úlohy podľa záujmu a schopností žiakov
 • prejavujeme záujem o ich vlastný spôsob riešenia
 • ponúkame dostatok zaujímavých aktivít
 • hodnotenie výkonov vedieme formou diskusie
 • sme deťom partnerom, pomocníkom, riešime, poznávame a bádame spolu s nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVUJEME DOPLNKOVÝ ALTERNATÍVNY MATERIÁL A ALTERNATÍVNU ČINNOSŤ: 

 

 • pre žiakov úspešných, rýchlo pracujúcich

 

Sú to náročnejšie úlohy, cvičenia, aktivity, zdroje informácií, encyklopédie

 

 

 

Šikovné dieťa sa nesmie stávať doučovateľom ostatných ak o to neprejaví záujem

 

 

 

Alternatívne úlohy nesmú znamenať pre dieťa záťaž

 

 

 

Vyžadujú si spätnú väzbu od učiteľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUŽÍVAME AJ ŠTVRŤROČNÉ SEBAHODNOTENIA, KDE ŽIAK ZHODNOTÍ:

 

 

 • svoje najlepšie výkony
 • v čom sa zlepšil
 • v čom jeho výkony poklesli
 • na čo vynaložil najviac námahy
 • zhrnie úspechy, ktoré si najviac cení
 • zhodnotí svoje správanie
 • opíše svoje silné stránky
 • napíše, v čom by chcel zlepšiť